De actualiteit verandert snel. Onze specialisten doen hun uiterste best om de kennis up-to-date te houden, om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Houd daarom deze website in de gaten voor informatie over de genomen maatregelen en andere informatie rondom corona. Wilt u advies over toepassing van deze maatregelen of heeft u andere vragen rondom corona? Neem dan contact op met uw adviseur binnen Visser & Visser of mail naar support-corona@visser-visser.nl. Samen komen we verder!

---------------------------

Webinar Visser & Visser

Donderdag 2 april om 16.00 uur zonden we het eerste webinar uit, waarin onze specialisten u bijpraatten over diverse regelingen, fiscaliteiten en financiering. Klik hier om het webinar terug te kijken. We proberen zoveel mogelijk op de actualiteiten in te spelen door regelmatig een webinar te organiseren. Uiterlijk een dag van tervoren wordt u geïnformeerd per mail. Het webinar start altijd om 16.00 uur.

---------------------------

Vrijdag 27 maart werd bekend dat de eerste noodloketten voor ondernemers om zich aan te melden voor verschillende financiële tegemoetkomingen opengesteld zijn. Hieronder een update over de laatste berichten.

Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW)

Als onderdeel van het steunpakket en in plaats van de werktijdverkorting (twv) komt er een tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten, de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW). Het noodloket van het UWV voor de aanvraag van de NOW-regeling gaat naar alle waarschijnlijkheid op 6 april aanstaande open.

Lees meer over de NOW-regeling op deze speciale pagina. Voor vragen over de NOW, mail naar now@visser-visser.nl.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

Vanaf vrijdag 27 maart is het mogelijk om de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) aan te vragen. De Tozo ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, door een aanvullende inkomensondersteuning tot het sociaal minimum voor maximaal drie maanden aan te bieden en/of een lening van maximaal € 10.517 voor bedrijfskapitaal bij acute liquiditeitsproblemen te verstrekken. Zelfstandige ondernemers kunnen hiervoor een aanvraag digitaal (met DigD) indienen bij de gemeente van hun woonplaats. U kunt hier kijken of u in aanmerking komt voor de Tozo en daarna eventueel direct de aanvraag daarvoor indienen.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Een andere steunmaatregel die vanaf vrijdag 27 maart kan worden aangevraagd, is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Dit is een tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. 

Kort gesteld zijn de voorwaarden hiervoor als volgt:
 • Check de SBI-code op basis van het Kvk-nummer;
 • De onderneming, niet zijnde een overheidsbedrijf, moet zijn ingeschreven in het Handelsregister;
 • De onderneming heeft een fysieke vestiging, waarbij het vestigingsadres voor niet-horecaondernemingen dient af te wijken van het privéadres van de eigenaar/eigenaren. 
 • De onderneming is niet failliet of mag evenmin een verzoek tot verlening van surseance van betaling hebben ingediend bij de rechtbank; 
 • De onderneming heeft in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een verwacht omzetverlies van tenminste € 4.000;
 • De onderneming verwacht in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 tenminste € 4.000 aan vaste lasten te hebben. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen; en
 • De onderneming mag in de afgelopen twee belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun hebben ontvangen.

De verklaringen van het verwachte omzetverlies en de vaste lasten vindt plaats door middel van een vinkje op het aanvraagformulier, maar bij een valse verklaring over het te verwachten omzetverlies of de verwachte vaste kosten bestaat de mogelijkheid om de beschikking tot de tegemoetkoming binnen vijf jaar na verstrekking daarvan in te trekken dan wel de hoogte van de tegemoetkoming te herzien (artikel 6). De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming en niet per vestiging.

Belastingadviseur Wajid Hassan schreef een blog over deze en nog twee andere regelingen.

Op 17 maart kondigde het kabinet een noodpakket aan. Ministers Hoekstra (Financiën), Wiebes (Economische Zaken) en Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maken tientallen miljarden vrij om bedrijven en werknemers in Nederland te beschermen tegen de coronacrisis. Ook banken treffen regelingen om ondernemingen te steunen. Hieronder de belangrijkste maatregelen.

Fiscale maatregelen

Als u als ondernemer in de problemen bent gekomen door de coronacrisis, kunt u vragen om uitstel van betaling van belasting.

 • De aanvraag
De aanvraag voor uitstel kan per brief of digitaal. Dat laatste met een online formulier via de website van de Belastingdienst. Inloggen gaat met DigiD. Dat kan met de DigiD van de ondernemer zelf of van een fiscaal dienstverlener. Als kantoorbeleid van Visser & Visser geldt echter dat de DigiD van de medewerker van Visser & Visser hiervoor niet wordt gebruikt.

De aanvraag voor uitstel kan pas worden gedaan nadat men een (naheffings)aanslag heeft ontvangen. Er hoeft maar één uitstelverzoek te worden gedaan. Het uitstel geldt naast bestaande belastingschulden dan ook voor de belastingschulden die er in de 3 daaropvolgende maanden bijkomen. Voorwaarde is uiteraard dat men op tijd aangifte doet. Als betalingsuitstel van 3 maanden te kort is kan binnen die 3 maanden schriftelijk voor een langere periode uitstel worden aangevraagd. Die aanvraag zal dan nader moeten worden gemotiveerd onder toevoeging van een verklaring van een derde deskundige, bijvoorbeeld een financieel adviseur. Ondernemers met een belastingschuld lager dan €20.000 kunnen direct langer uitstel krijgen door bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. Een verklaring van een deskundige is dan niet nodig. Meer informatie hierover maakt de Belastingdienst binnenkort bekend.

Het uitstel geldt voor meerdere soorten belastingen. Dat zijn de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting/btw. Maar ook voor kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

 • G-rekeningen
Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om het tegoed op deze rekeningen te deblokkeren. In normale situaties kan daarmee alleen het overschot op de g-rekening worden vrijgegeven. Om ondernemingen tegemoet te komen, zoals de bouw en de uitzendbranche, kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw. Een instructie voor het aanvragen van deblokkering wordt op de website van de Belastingdienst geplaatst.

 • Melding betalingsonmacht
Als omzetbelasting en/of loonheffing niet is betaald, dan is het advies melding van betalingsonmacht te doen bij de Belastingdienst. Dit ter voorkoming van persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon, bijvoorbeeld een besloten vennootschap. De melding moet plaatsvinden binnen 14 dagen na de reguliere betaaltermijn. Concreet, na de recente betaaltermijn van 1 april jl. dient men te melden voor 14 april as. Ook als vanwege de coronacrisis pensioenpremies niet zijn afgedragen is melding van betalingsonmacht raadzaam.Dit eveneens ter voorkoming van aansprakelijkheid van het bestuur.

 • Belastingrente
De Belastingdienst verlaagt tijdelijk zowel de invorderingsrente als de belastingrente.Beide percentages gaan naar 0,01%. Voor de invorderingsrente is dat nu al zo. Voor de belastingrente is dat zo vanaf 1 juni as. voor de vennootschapsbelasting en vanaf 1 juli as. voor de inkomstenbelasting.

 • Vermindering voorlopige aanslag over 2020
Het resultaat van uw onderneming over 2020 kan als gevolg van de coronacrisis lager zijn dan eerder verwacht. Vraagt u dan vermindering aan van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2020.

Neemt u contact op met uw adviseur als u uitstel van betaling wenst overige vragen heeft.

Overige maatregelen

Naast bovenstaande wijzingen heeft het kabinet nog vier maatregelen genomen om de gevolgen voor mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen:

• Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
• Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
• Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
• Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Veel van deze maatregelen worden nog verder uitgewerkt. We houden u uiteraard op de hoogte en informeren u zodra er meer bekend is. Voor meer informatie verwijzen we u naar de pagina van de Rijksoverheid.

De impact op de jaarrekening 2019

Het coronavirus en de impact die zij heeft op organisaties, leidt tot de vraag op welke wijze verwerking in de jaarrekening 2019 dient plaats te vinden. In deze blog leest u meer over dit onderwerp.

Regeling banken

Uitstel aflossingen
De ABN, ING, Rabo, Triodos en Volksbank hebben gezamenlijk besloten ondernemingen de mogelijkheid te geven tot uitstel van aflossingen. Hieronder per bank wat we nu al weten op welke wijze dit kan worden aangevraagd. In het algemeen geldt dat de bedrijven die uitstel aanvragen in de kern gezond zijn, en het gaat om kredieten tot 2,5 miljoen euro. Voor daarboven is veelal maatwerk nodig. Overleg hierover met de accountmanager van de bank.
 • Rabobank: Meer info via de website. Let op: de Rabobank stelt dat voor uitstel van aflossingen van maart de aanvraag voor 30 maart 13:00 uur moet zijn ingediend. Als je het verzoek later indient, zal het uitstel gelden voor de aflossingsverplichtingen vanaf april.
 • ABN: De ABN verleent automatisch uitstel (april t/m september) voor alle kredieten tot 2,5 miljoen euro. Wil je hiervan geen gebruik maken, dan geldt dat je dit voor 31 maart moet melden. Voor groot-zakelijke klanten en voor kredieten van meer dan 2,5 miljoen euro wordt gekeken naar een steunoplossing op maat. Meer info op de website.
 • ING: De ING heeft de mogelijkheid de laatste aflossing terug te draaien en het tijdelijk stopzetten van de aflossingsverplichting. Beide aanvragen kunt u doen via Mijn ING Zakelijk.
 • Triodos: Triodos werkt hard aan het uitwerken van de details en zorgt zo snel mogelijk voor nadere informatie. 
 • Volksbank: De Volksbank (SNS/ASN/RegioBank/BLGWonen) geeft aan bij vragen contact op te nemen via de contactpersoon van de bank.

Verruiming Borgstelling MKB Kredieten (BMKB)
Met deze maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen.
De praktische (uit)werking van deze regeling is per bank verschillend. Neem hiervoor contact op met de contactpersoon van de bank.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO-faciliteit)
Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het kabinet ‘committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is’.
Neem ook hiervoor contact op met de contactpersoon van de bank.

Uiteraard denken wij graag met u mee, dus neem bij vragen gerust contact op met uw adviseur binnen Visser & Visser.

Meer informatie

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, kunt u de volgende websites raadplegen:
- RIVM
- Rijksoverheid
- Corona-loket KvK
- RVO

Meer informatie over ons protocol met betrekking tot corona vindt u hieronder.

Afspraken en events

Onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis en we proberen afspraken zoveel mogelijk digitaal* of telefonisch te laten plaatsvinden. We zullen dit ook in overleg voorstellen. Afspraken die persoonlijk gevoerd moeten worden, kunnen nog steeds doorgaan, rekening houdend met de richtlijnen qua hygiëne en noodzaak. Dit wordt ook afgestemd met de vestigingsleiding.

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over ons beleid omtrent corona en de daaruit volgende maatregelen, vastgelegd in een protocol. Dit betreft onder andere zaken op het gebied van (persoonlijke) hygiëne en wat te doen bij ziekte, ook voor wat betreft corona (bij huisgenoten). We volgen hierin ook de informatie en richtlijnen van de overheid en het RIVM. Vanuit directie en staf is een kernteam ingesteld dat actief de informatie volgt, waar nodig aanpast en deelt met de organisatie.

Vooralsnog zijn onze events in het voorjaar geannuleerd of voorlopig uitgesteld naar een later moment. We hopen op uw begrip.

* Wij werken binnen kantoor met Microsoft Teams en kunnen u uitnodigen door middel van een afspraakverzoek vanuit Outlook. Via de afspraak in Outlook kunt u deelnemen aan het gesprek, ook als u zelf niet met Microsoft Teams werkt. De afspraak opent dan in de browser. Gevraagd kan worden om toegang te geven tot microfoon en video. Binnen deze afspraak kan ook het scherm gedeeld worden.

Bereikbaarheid kantoren

Onze kantoren blijven open, maar er zijn minder medewerkers op kantoor. Aarzel niet om telefonisch contact op te nemen, wij staan altijd voor u klaar. Neem waar nodig direct contact op met uw aanspreekpunt binnen Visser & Visser.

Heeft u nog vragen of aanvullende informatie nodig? Neem contact op met André in ’t Veld via aintveld@visser-visser.nl of 088 337 72 00.

 

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
 • Icon Copy 3 Professioneel advies
 • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
 • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur